Vệ sinh cơ bản

95,000

Tổng vệ sinh

150,000 

​Vệ sinh văn phòng

110,000 

Vệ sinh sau xây dựng

P.O.A