Vệ sinh cơ bản

105,000

Tổng vệ sinh

160,000 

​Vệ sinh văn phòng

105,000 

Vệ sinh sau xây dựng

P.O.A